Rotator - strona główna

Co znajdziesz w serwisie?
Zgodność podstawowa Zgodność podstawowa
 • Podstawowe informacje
 • Zasady przetwarzania danych
 • Administrator i podmiot przetwarzający
 • Profilowanie
 • Przetwarzanie transgraniczne
 • Przetwarzanie niewymagające identyfikacji
 • RCPD (Rejestr czynności przetwarzania danych)
 • Eksport danych
 • Współadministrowanie
Prawa jednostki
 • Dostęp do informacji sprostowania
 • Ograniczenia przetwarzania, prawo do bycia zapomnianym i sprzeciwu
 • Nieprofilowanie danych
Bezpieczeństwo
 • Zasady zapewniania bezpieczeństwa danych w świetle RODO – analiza ryzyka i adekwatność środków
 • Pseudonimizacja i szyfrowanie
 • „Privacy by design” i „Privacy by default”
 • Ocena skutków dla ochrony danych „Data Privacy Impact Assesment”
Zarządzanie incydentami
 • Zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych organowi nadzorczemu
 • Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych
Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 • Wyznaczenia IOD-y
 • podstawowe informacje
 • Status
Regulator
 • Rola i status organu nadzorczego
 • Zasady ustanawiania organu nadzorczego i uprzednie konsultacje
Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje
 • Środki ochrony prawnej – skarga do organu, droga sądowa
 • Odpowiedzialność – prawo do odszkodowania
 • Sankcje
Wzory dokumentów
 • Klauzule
 • Umowy przetwarzania
 • Rejestry
 • Polityka ochrony danych
Do czego będziesz miał dostęp w serwisie?
Wzory dokumentów do przygotowania dokumentacji niezbędnej we wdrożeniu i stosowaniu RODO
Wzory dokumentów do przygotowania dokumentacji niezbędnej we wdrożeniu i stosowaniu RODO
Komentarze praktyczne opisujące zmiany i ich konsekwencje oraz praktyczne rozwiązania
Komentarze praktyczne opisujące zmiany i ich konsekwencje oraz praktyczne rozwiązania
Baza pytań i odpowiedzi udzielanych przez ekspertów ochrony danych osobowych
Baza pytań i odpowiedzi udzielanych przez ekspertów ochrony danych osobowych
Interaktywne procedury z zakresu ochrony danych osobowych
Interaktywne procedury z zakresu ochrony danych osobowych
Komentarze i monografie
Komentarze i monografie
Opinie Grupy Roboczej art. 29
Opinie Grupy Roboczej art. 29
Unikalny pakiet 3 usług
Możliwość zadawania pytań ekspertom e-mailowo i skonsultowania wątpliwych kwestii.
Możliwość zadawania pytań ekspertom e-mailowo i skonsultowania wątpliwych kwestii.

Średni czas uzyskania odpowiedzi to 3 dni robocze

Możliwość zamówienia wzoru dokumentu
Możliwość zamówienia gotowego wzoru dokumentu

dotyczącego RODO

Cykliczne szkolenia online układające się w harmonogram wdrożenia <strong>RODO</strong> z możliwością bezpośrednich konsultacji
Cykliczne szkolenia online dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych z możliwością bezpośrednich konsultacji

Gwarantujemy co najmniej 5 szkoleń online w roku

Wolters Kluwer Polska Sp. z o. o.

01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33
tel. (22) 535 80 00, fax (22) 535 80 01

NIP: 583-001-89-31, Regon: 190610277
nr rej. BDO: 000110936, KRS: 0000709879
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
Wydział XII Gospodarczy

Kontakt telefoniczny

801 04 45 45
(22) 535 88 00

Social Media

Dołącz do nas

Zobacz wszystkie produkty LEX na LEX.pl