Polityka Cookies

Polityka prywatności i wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych Wolters Kluwer SA
1. Niniejszy dokument zawierający Politykę prywatności i wykorzystywania plików cookies we wszystkich naszych serwisach internetowych w domenach:
wolterskluwer.pl,
lex.pl,
abc.com.pl,
profinfo.pl,
kleos.pl,
dyrektorszkoly.pl,
hrekspert.pl,
zastepstwo.pl,
prawo.pl,
(zwanych dalej także łącznie „Serwisami”) został stworzony i przyjęty przez Wolters Kluwer Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowa 33, 01-208 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000441434, o kapitale zakładowym (kapitale wpłaconym w całości) w wysokości 15.000.524 PLN, NIP 583-001-89-31, REGON 190610277 (zwaną dalej: „Wydawnictwem” lub zamiennie „Wolters Kluwer”) w celu:
•  podkreślenia szczególnego znaczenia, jakie przypisujemy problematyce ochrony prywatności użytkowników odwiedzających Serwisy.
•  udzielenia Użytkownikom informacji dot. wykorzystywania plików cookies w tych Serwisach, wymaganej przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 200 4. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171, poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.
2. Poniżej zostały zawarte zasady zbierania i wykorzystywania informacji o użytkownikach obowiązujące w Serwisach, a także przy składaniu zamówień na usługę świadczoną drogą elektroniczną, której przedmiotem jest dostarczanie - bez żadnej odpłatności z tego tytułu - newsletterów.
3. Zapewniamy, że naszym nadrzędnym celem jest zapewnienie Użytkownikom Serwisów ochrony prywatności na poziomie co najmniej odpowiadającym standardom określonym w obowiązujących przepisach prawnych, w szczególności w ustawie z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną , zwanej dalej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”, ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, zwanej dalej „Ustawą o ochronie danych osobowych”, a także Prawie telekomunikacyjnym.
4. Zapewniamy także, że zależy nam na przestrzeganiu obowiązujących przepisów prawnych, zwłaszcza tych, które chronią prywatność Użytkowników serwisów internetowych.
5. Zastrzegamy jednocześnie, że w ramach Serwisów mogą zostać zamieszczone linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych. Wydawnictwo nie ma wpływu na prowadzoną przez administratorów tych stron politykę prywatności, ani politykę wykorzystywania plików cookies i nie ponosi za nie odpowiedzialności. Jedyne co możemy zrobić, to doradzić Państwu, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych, zapoznali się Państwo z dokumentem dot. polityki prywatności, jak i dokumentem stosowania plików cookies, jeżeli takowe zostały stworzone, a w ich braku skontaktowali się z redakcją danej strony celem uzyskania informacji na ten temat.
6. Zastrzegamy także, że na podstawie zawartych przez nas umów w ramach serwisów wolterskluwer.pl, lex.pl, abc.com.pl wynajmujemy miejsca na zamieszczanie reklam różnym sieciom reklamowym. Sieci te winny przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych, w tym tych, które odnoszą się do ochrony prywatności użytkowników serwisów internetowych, do czego zawsze namawiamy je i namawiać będziemy. Możemy jednak nie mieć realnego wpływu na prowadzoną przez nie politykę prywatności i zasady wykorzystywania plików cookies, wobec czego namawiamy użytkowników, by zapoznawali się z dokumentami dot. polityki ochrony prywatności i zasad wykorzystywania cookies przez te podmioty. Jesteśmy też otwarci na zgłoszenia wszelkich nieprawidłowości w tym zakresie na adres: pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl lub wypełniając formularz zgłoszeniowy tutaj. Zapewniamy, że każde takie zgłoszenie będzie przez nas analizowane i że udzielimy na nie odpowiedzi na podany w zgłoszeniu adres poczty elektronicznej lub zwrotnie.
 
Jakie informacje o użytkownikach gromadzą Serwisy i w jaki sposób je wykorzystują?
Serwisy ograniczają zbieranie i wykorzystywanie informacji o ich użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. W szczególności zbierając dane osobowe wyróżniamy te spośród nich, których podanie jest rzeczywiście niezbędne do świadczenia usługi drogą elektroniczną. Podanie innych danych osobowych (tj. danych, które nie są niezbędne do realizacji usługi drogą elektroniczną) nie jest obligatoryjne, leży w sferze uznania osoby, której dane te dotyczą, a ich przetwarzanie przez Wydawnictwo zależy od wyrażenia przez nią zgody.
Podkreślamy, że tylko w niektórych przypadkach , np. przy subskrybowaniu bezpłatnych newsletterów, badaniach ankietowych czy formularzach zamówień zbieramy bardziej szczegółowe informacje o użytkownikach, takie jak adresy poczty elektronicznej lub inne dane osobowe (patrz również odpowiedź na następne pytanie).
Zapewniamy, że wszelkie dane osobowe, jeżeli zostały zebrane w ramach Serwisów, służą głównie do realizacji zobowiązań Wydawnictwa wobec klientów (np. dotyczy to usługi dostarczania prenumeraty i subskrybowanych wiadomości). Informacje te nie są udostępniane osobom trzecim, chyba że:
po uzyskaniu uprzedniej wyraźnej zgody osób, których one dotyczą, na takie działanie lub jeżeli obowiązek przekazania tych danych wynika (będzie wynikać) z przepisów prawnych.
Przypominamy również, że Wydawnictwo jako administrator danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych może umownie powierzać przetwarzanie zebranych w ramach Serwisów danych innym podmiotom na podstawie art. 31 ww. ustawy.
W jaki sposób Wydawnictwo wykorzystuje informacje pochodzące z formularzy zamówień na bezpłatne newslettery, innych formularzy i badań ankietowych realizowanych w Serwisach?
W ramach Serwisów są zamieszczane formularze zamówień, które umożliwiają klientom złożenie zamówienia na oferowane przez Wydawnictwo produkty i usługi. Dane w ten sposób zebrane są wykorzystywane głównie do realizacji zobowiązań na ich rzecz ( w celu uzupełnienia tej wypowiedzi przeczytaj także odpowiedź na poprzednie pytanie).
W szczególności zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów wydawanych przez Wydawnictwo wymaga podania w odpowiednim formularzu adresu e-mail. Pole to jest obowiązkowe. Uzyskane w podany wyżej sposób dane są dodawane do listy e-mailingowej. Adres e-mail jest niezbędny do tego, aby można było wysłać czytelnikowi zamówiony przez niego newsletter.
Informacje kontaktowe klientów są także wykorzystywane do nawiązywania z nimi kontaktu, kiedy jest to konieczne (np. w przypadku konieczności potwierdzenia zamówienia). W każdym czasie użytkownicy Serwisów, którzy zamówili newsletter mają możliwość zrezygnowania z jego otrzymywania; patrz poniżej odpowiedź na pytanie: "Jak zrezygnować z naszych wybranych usług?".
Inne informacje służą do ustalania profilu osób korzystających z serwisów oraz zamawiających newslettery i pozwalają lepiej dostosowywać zawartość Serwisu i newsletterów do potrzeb osób korzystających z tej formy informacji. Ich przetwarzanie zawsze jednak odbywa się zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (patrz też odpowiedź na kolejne pytanie).
Jakie działania Wydawnictwo podejmuje wobec informacji zawartych w logach dostępowych?
Zbieramy informacje dotyczące korzystania z Serwisu przez jego użytkowników oraz ich adresy IP w oparciu o analizę logów dostępowych. Informacje te wykorzystujemy w diagnozowaniu problemów związanych z pracą serwera, analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa oraz w zarządzaniu stroną WWW. Adres IP jest wykorzystywany przez nas nadto w celach statystycznych, tj. do gromadzenia i analizy danych demograficznych osób odwiedzających witrynę (np. informacji o regionie, z którego nastąpiło połączenie). Zapewniamy jednak, że informacje te w żaden sposób nie są kojarzone (łączone) przez Wydawnictwo z danymi osobowymi użytkowników Serwisu, w szczególności zaś z danymi subskrybentów list e-mailingowych i innych usług świadczonych przez ten serwis.
Na podstawie uzyskanych w podany wyżej sposób informacji w szczególnych przypadkach sporządzane są zbiorcze, ogólne zestawienia statystyczne, ujawniane osobom trzecim, współpracującym z nami. Obejmują one zwykle informacje o oglądalności serwisu. Zestawienia te nie zawierają jednak, co podkreślamy, żadnych danych pozwalających na identyfikację (określenie tożsamości) danego użytkownika Serwisu.
Informujemy jednocześnie, że możemy zostać zobowiązani do ujawnienia informacji dotyczących numeru IP danego użytkownika Serwisu na żądanie uprawnionych do tego - w oparciu obowiązujące przepisy prawne - organów państwa w związku z prowadzonymi przez nie postępowaniami.
Co to jest plik cookie?
Zanim wyjaśnimy to pojęcie, informujemy, że termin „plik cookie” używany w niniejszym dokumencie odnosi się do plików cookies i innych podobnych narzędzi opisanych w Dyrektywie 2009/136/WE Parlamentu Europejskiego dotyczącej przetwarzania danych osobowych i ochrony prywatności w sektorze łączności elektronicznej (Dyrektywa o prywatności i łączności elektronicznej) oraz art. 173 Prawa telekomunikacyjnego [1]
Cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika lub innym urządzeniu mobilnym, w czasie korzystania przez niego z serwisów internetowych. Pliki te służą m.in. korzystaniu z różnych funkcji przewidzianych na danej stronie internetowej lub potwierdzeniu, że dany użytkownik widział określone treści z danej witryny internetowej.
W jakich celach Wolters Kluwer wykorzystuje pliki cookies w swoich Serwisach?
Wśród plików cookies wyróżnić możne te, które są niezbędne do działania serwisów Wolters Kluwer. Należące do tej kategorii pliki cookies wykorzystywane są, aby zapewnić:
•  utrzymanie sesji użytkownika;
•  zapisanie stanu sesji użytkownika;
•  umożliwienie autoryzacji z wykorzystaniem Serwisu logowania (www.logowanie.wolterskluwer.pl)
•  zapisanie informacji pozwalającej na anonimowe zalogowanie użytkownika;
•  zapisanie informacji niezbędnych do działania koszyka internetowego w przypadku zakupów internetowych poprzez strony internetowe Wydawnictwa,    np. www.profinfo.pl
•  monitoring dostępności usług.
Kolejna kategoria plików cookies, to pliki, które wprawdzie nie są niezbędne do korzystania z Serwisów Wolters Kluwer, ale ułatwiają korzystanie z nich. Wykorzystuje się je, aby umożliwić:
•  przywrócenie ostatnio odwiedzanego widoku przy następnym zalogowaniu do produktu;
•  zapamiętanie wyboru użytkownika w kwestii zaprzestania wyświetlania wybranego komunikatu lub wyświetlenia go określoną liczbę razy;
•  przywrócenie sesji użytkownika
•  zapamiętanie ostatnio wybranej kategorii w produkcie;
•  sprawdzenie czy zapis do plików cookies funkcjonuje prawidłowo;
•  umożliwienie automatycznego zalogowania do produktu (opcja "zapamiętaj mnie");
•  dopasowanie zawartości produktów do preferencji użytkowników;
•  ustawienie preferowanego języka, waluty, rozmiaru czcionki i innych tego typu właściwości ułatwiających pracę z aplikacją;
•  przywrócenie ostatniego wyniku wyszukiwania w produkcie;
•  wyświetlenie ostatnio przeglądanych produktów w sklepie internetowym;
•  wyświetlenie ostatnio wybranego parametru sortowania.
Wolters Kluwer korzysta też z usług podmiotów trzecich, których lista stale zmienia się, a które wykorzystują pliki cookies w następujących celach:
•  monitorowanie ruchu na naszych stronach WWW;
•  zbieranie anonimowych, zbiorczych statystyk, które pozwalają nam zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej i umożliwiają    nam ciągłe doskonalenie naszych produktów;
•  ustalanie liczby anonimowych użytkowników naszych stron WWW. Potrzebne do analizy korzystania z serwisów Wolters Kluwer;
•  kontrolowanie jak często pokazywana jest użytkownikom wybrana treść;
•  kontrolowanie jak często użytkownicy wybierają daną usługę;
•  badanie zapisów na newslettery;
•  wykorzystanie systemu personalizowanych rekomendacji dla e-commerce;
•  wykorzystanie narzędzia do komunikacji;
•  integracja z portalem społecznościom;
•  płatności internetowe.
Wśród podmiotów tych w dacie sporządzenia niniejszego dokumentu zaliczamy:
Google Analytics (więcej informacji oraz dodatek do przeglądarki blokujący Google Analytics: tools.google.com);
Gemius (więcej informacji na stronie: www.gemius.pl);
IDEO (więcej informacji na stronie: www.ideo.pl);
Comscore (więcej informacji na stronie: www.comscore.)
Quartic (więcej informacji na stronie: www.quartic.pl)
Livechat (więcej informacji na stronie: www.livechatinc.com)
Facebook (więcej informacji na stronie: www.facebook.com)
DotPay (więcej informacji na stronie: www.dotpay.pl)
Jednocześnie informujemy również, iż niektóre elementy serwisów Wolters Kluwer obsługują zewnętrzni reklamodawcy umieszczający reklamy behawioralne na stronach WWW Wolters Kluwer. Zawartości pochodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zaleca się aby Użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych.
Jak można zarządzać plikami cookies?
Użytkownik może zarządzać plikami cookies wykorzystywanymi przez Wolters Kluwer lub przez jakichkolwiek innych zewnętrznych dostawców, zmieniając ustawienia swojej przeglądarki internetowej. Dalsze informacje na ten temat znajdują się w dokumencie „Jak zarządzać plikami cookies” - tutaj.
Wolters Kluwer zastrzega jednocześnie, że po odrzuceniu plików cookies niektóre funkcje oferowane przez nasze serwisy mogą nie działać prawidłowo, a nawet w niektórych przypadkach wiąże się to z całkowitym uniemożliwieniem korzystania z wybranego produktu.
W jaki sposób Wydawnictwo chroni prywatność osób, które nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych?
Zastrzegamy, że Serwisy nie zbierają, nie monitorują ani nie weryfikują informacji na temat wieku osób odwiedzających go ani innych, których zebranie pozwoliłoby na ustalenie, czy Użytkownik (w tym odbiorca i użytkownik list e-mailingowych, uczestnik badań ankietowych i osoba biorąca udział w konkursach organizowanych na jego forum) ma zdolność do czynności prawnych.
Osoby nie mające pełnej zdolności do czynności prawnych nie powinny dokonywać zamówień ani subskrybować usług świadczonych przez Serwisy, chyba że ich przedstawiciele ustawowi wyrażą na to zgodę, jeżeli taka zgoda będzie wystarczająca w świetle obowiązującego prawa.
Jakie zabezpieczenia stosuje Wydawnictwo?
Serwisy są zaopatrzone w środki bezpieczeństwa, mające na celu ochronę danych pozostających pod naszą kontrolą przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Zobowiązujemy się chronić wszelkie informacje ujawnione nam przez Klientów zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności.
Prawa dostępu do danych osobowych użytkowników serwisu zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do danych osobowych ma tylko ograniczona liczba uprawnionych pracowników Wydawnictwa zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych oraz aktem wykonawczym wydanym na jej podstawie.
Serwisy Wydawnictwa oferują Użytkownikom możliwość zrezygnowania z otrzymywania zamówionych od Wydawnictwa newsletterów. Serwisy zapewnią Użytkownikom opcję usunięcia informacji o sobie z naszej bazy danych i umożliwią wstrzymanie otrzymywania informacji wysyłanych za pomocą listów elektronicznych. Można tego dokonać, postępując według instrukcji dołączonej do treści nadsyłanych przez nas wiadomości.
Czy mogą nastąpić zmiany w polityce ochrony prywatności Wydawnictwa?
Rozwój naszych Serwisów, postęp technologiczny, jak i zmiany przepisów prawnych mogą spowodować konieczność, a nawet obowiązek prawny, wprowadzenia zmian w dotychczas prowadzonej przez Wydawnictwo polityce w zakresie ochrony prywatności. Jeżeli zmiany takie będą miały miejsce, poinformujemy o nich Użytkowników Serwisu natychmiast, w ramach zakładki „Polityka prywatności. Zachęcamy zatem wszystkich Użytkowników do zaglądania do tego miejsca w każdym przypadku połączenia się z Serwisem.
W jaki sposób skontaktować się z Wydawnictwem?
Wszystkich Użytkowników, którzy mają jakiekolwiek pytania, uwagi lub zastrzeżenia dotyczące stosowanej przez Wydawnictwo polityki w zakresie ochrony prywatności w ramach Serwisu, w tym dotyczące wyjaśnienia ewentualnych wątpliwości związanych z treścią niniejszej informacji, prosimy o wysłanie ich pod adres:pomoc.techniczna@wolterskluwer.pl.
 
Przypisy:
[1] Od 22 marca 2013 r. art. 173 Prawa telekomunikacyjnego ma brzmienie następujące:
1. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego jest dozwolone, pod warunkiem że:
1) abonent lub użytkownik końcowy zostanie uprzednio bezpośrednio poinformowany w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o :
a) celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do tej informacji,
b) możliwości określenia przez niego warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi;
2) abonent lub użytkownik końcowy, po otrzymaniu informacji, o których mowa w pkt 1, wyrazi na to zgodę;
3) przechowywana informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.
2. Abonent lub użytkownik końcowy może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1 pkt 2, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi.
3. Warunków, o których mowa w ust. 1, nie stosuje się, jeżeli przechowywanie lub uzyskanie dostępu do informacji, o której mowa w ust. 1, jest konieczne do:
1) wykonania transmisji komunikatu za pośrednictwem publicznej sieci telekomunikacyjnej;
2) dostarczania usługi telekomunikacyjnej lub usługi świadczonej drogą elektroniczną, żądanej przez abonenta lub użytkownika końcowego.
4. Podmioty świadczące usługi telekomunikacyjne lub usługi drogą elektroniczną mogą instalować oprogramowanie w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym abonenta lub użytkownika końcowego przeznaczonym do korzystania z tych usług lub korzystać z tego oprogramowania, pod warunkiem że abonent lub użytkownik końcowy:
1) przed instalacją oprogramowania zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o celu, w jakim zostanie zainstalowane oprogramowanie, oraz sposobach korzystania przez podmiot świadczący usługi z tego oprogramowania; 2) zostanie poinformowany bezpośrednio, w sposób jednoznaczny, łatwy i zrozumiały, o sposobie usunięcia oprogramowania z telekomunikacyjnego urządzenia końcowego użytkownika lub abonenta;
3) przed instalacją oprogramowania wyrazi zgodę na jego instalację i używanie.
 
Jak zarządzać plikami cookies?
Tak jak wyjaśnialiśmy w naszej polityce prywatności i cookies, pliki cookies pomagają Ci sprawniej poruszać się po naszych aplikacjach on-line i stronach www. Jeżeli zablokujesz nasze pliki cookies możesz spotkać się z sytuacją, w której pewne elementy naszych stron www oraz aplikacji on-line nie będą działać.
Jak wyłączyć behawioralne reklamowe pliki cookies?
Jeżeli niepokoi Cię wykorzystywanie behawioralnych reklamowych plików cookies możesz odwiedzić stronę YourOnlineChoices, gdzie znajdziesz podane w przystępnej formie informacje dotyczące działania reklamy behawioralnej wykorzystującej pliki cookies.
Wskazana strona YourOnlineChoices nie należy do Wolters Kluwer i nie ponosimy odpowiedzialności za informacje w niej zawarte.
Jak zablokować usługi statystyczne Google Analytics?
Dodatek do przeglądarki umożliwiający zablokowanie Google Analytics można pobrać tutaj.
Jak włączyć i wyłączyć pliki cookies używając Twojej przeglądarki internetowej:
Google Chrome:
Kliknij ikonę  na pasku narzędzi
Wybierz „Ustawienia"
Na dole strony kliknij „Pokaż ustawienia zaawansowane…”
W sekcji „Prywatność” kliknij „Ustawienia treści”
Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Zezwalaj na przechowywanie danych lokalnie (zalecane)” . Aby akceptować tylko własne pliki cookies, zaznacz pole „Zablokuj pliki cookies i dane z witryn innych firm”.
Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Pliki cookie” wybierz „Blokuj próby umieszczania na tym komputerze danych z witryn” (nie zalecamy).
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Google Chrome. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Chrome znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Google.
Microsoft Internet Explorer 6.0, 7.0, 8.0, 9.0:
Kliknij „Narzędzia” na górze okna przeglądarki i wybierz „Opcje internetowe”
W oknie „Opcje internetowe” przejdź do zakładki „Prywatność”
Aby włączyć obsługę plików cookies: Ustaw suwak na poziom średni lub poniżej
Aby wyłączyć obsługę plików cookies: Przesuń suwak na samą górę, aby zablokować wszystkie pliki cookie
Wraz ze zmianą położenia suwaka prezentowane są informacje o poziomie blokady
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Internet Explorer. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa firmy Microsoft dla Windows 7 oraz Windows Vista.
Mozilla Firefox:
Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Opcje”
Wybierz panel „Prywatność”
W sekcji „Historia” w linii „Program Firefox:” z rozwijalnej listy należy wybrać „będzie używał ustawień użytkownika”
Aby włączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna być zaznaczona wraz z opcją „Akceptuj ciasteczka z innych witryn niż odwiedzane”.
Aby wyłączyć obsługę plików cookies opcja „Akceptuj ciasteczka” powinna zostać odznaczona.
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Mozilla Firefox. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Firefox znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Fundacji Mozilla.
Opera:
Kliknij w menu przeglądarki i wybierz „Ustawienia”, a następnie „Preferencje”
W oknie „Preferencje” wybierz zakładkę „Zaawansowane”
W menu po lewej stronie wybierz „Ciasteczka”
Aby włączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Akceptuj ciasteczka”
Aby wyłączyć obsługę plików cookies wybierz opcję „Nigdy nie akceptuj ciasteczek”
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Opera. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie Opera Software.
Safari:
Kliknij w ikonę ustawień , a następnie wybierz „Preferencje”
Wybierz panel „Prywatność”
Aby włączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Nigdy”. Aby akceptować tylko pliki cookie odwiedzanej witryny, wybierz pole „Od innych podmiotów lub reklamodawców”
Aby wyłączyć obsługę plików cookies w sekcji „Blokuj pliki cookie:” wybierz opcję „Zawsze”
Istnieje wiele różnych ustawień dla włączania i wyłączania plików cookies w przeglądarce Safari. Więcej informacji dotyczących ustawień jakie oferuje w przeglądarka internetowa Opera znajdziecie Państwo na oficjalnej stronie firmy Apple.
Wszystkie pozostałe przeglądarki:
Prosimy o zajrzenie do sekcji "Pomoc" w przeglądarce lub skontaktowanie się z producentem przeglądarki.
Jak zarządzać plikami cookies na telefonie komórkowym?
Informacje o zarzadzaniu plikami cookies na telefonie komórkowym można znaleźć w Podręczniku Użytkownika danego telefonu.
Jak zarządzać plikami cookies typu flash?
Niektóre aplikacje Wolters Kluwer Polska wykorzystują multimedialny dodatek do przeglądarki internetowej o nazwie Adobe Flash Player, który umożliwia użycie plików cookies typu flash.
Aby wyłączyć pliki cookies typu flash postępuj zgodnie z następującymi krokami:
Będąc na stronie www, wykorzystującej dodatek Adobe Flash Player, wybierz z menu kontekstowego „Ustawienia programu Adobe Flash Player”
W ustawieniach magazynu lokalnego przesuń suwak do lewej strony.
Zmiana ustawień lub usunięcie plików cookies typu flash jest możliwe również za pomocą narzędzia, które udostępnia firma Adobe: Menedżer ustawień programu Adobe Flash Player.
Więcej informacji znajdą Państwo na stronie producenta: www.adobe.com. Przed skorzystaniem prosimy o zapoznanie się z informacjami o działaniu tego narzędzia.
Niektóre aplikacje Wolters Kluwer Polska wykorzystują pliki cookies typu DOM Storage.
W celu zablokowania lub usunięcia plików tego typu prosimy o zajrzenie do sekcji "Pomoc" w przeglądarce internetowej lub skontaktowanie się z producentem tej przeglądarki.